Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. Úvod:


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Osobní údaj
Osobním údajem je informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o IP adrese, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatel e-shopu www.alfa-leky.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.
• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi a kamenné výdejny (lékárny) :ÁBRÁNYI spol. s r. o., lékárna ALFA, nám. Přerovského povstání  2803/1, 75002 Přerov, Přerov I-Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C, vložka 21019.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
a) V rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
b) Za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů.


Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
1. Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
a) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem
a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

b) Pokud zákazník udělí správci souhlas s předáním údajů o jeho transakci za účelem zjištění spokojenosti zákazníka, správce předá e-mail zákazníka a informace o jeho transakci
(druh, množství a cena zboží) provozovatelům cenových srovnávačů Heureka.cz a Zboží.cz.

o    Provozovatelem portálu Heureka.cz je společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727,
se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218977.

o    Provozovatelem portálu Zboží.cz je společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493.

Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

2. Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

3) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
a) Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor
b) Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných  i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.
c) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

o    Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

o    Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

d) Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě.  S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby.

 

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 
1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, vyřizování reklamací, případně registrace nového zákazníka, je-li to v možnostech e-shopu.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
a) Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
b) Na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c) Na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
Subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
Subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
d) Na omezení zpracování Osobních údajů;
e) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit na e-mailu: obchod@alfa-leky.cz.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu: obchod@alfa-leky.cz.
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu: obchod@alfa-leky.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
c) uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.

4. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

5. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 15. 10. 2018.